Eesti
English
Konsulaarinfo » Konsulaartoimingud ja -teenused »

Dokumentide kinnitamine

09.01.2014

a. ametlik kinnitamine
b. apostille’ga kinnitamine
c. notariaalne kinnitamine
d. haridust tõendavate dokumentide kinnitamine / kvalifikatsiooni tunnustamine
e. legaliseerimine
f.  dokumendi vaba kasutus


NB! Saatkonna Brüsselis konsul ei saa teha notariaalset tõestamisetoimingut. S.t konsul ei saa tõestada volikirju, mille sisuks olev tehing vajab notariaalset tõestamist.

a. ametlik kinnitamine

Konsul kinnitab ametlikult isiku allkirja, ärakirja, väljatrüki või väljavõtte õigsust:

  • allkirja õigsuse kinnitamisel tuleb allkiri anda või omaks võtta konsuli juuresolekul.
  • ärakirja, väljavõtte või väljatrüki kinnitamiseks peab konsulile esitama originaali.

Toiming tehakse haldusmenetluse seaduse kohaselt – st kinnitatakse Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse dokumendi ärakiri, väljavõte või väljatrükk ja dokumendil olev allkiri, kui see esitatakse Eesti haldusorganile (riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutusele).

Toiming on riigilõivuvaba.


b.
apostille’ga kinnitamine

Dokument kinnitatakse apostille’ga, kui dokumendi väljaandnud riik ja riik, kus seda soovitakse kasutada, on mõlemad ühinenud nö Haagi apostille’ konventsiooniga (05.10.1961).

Apostille on eriline rahvusvaheliselt kasutatav avaliku dokumendi tunnistus, millega dokumendi väljaandnud riik kinnitab dokumendi ehtsust ja väljaandmise pädevust.

Alates 19. septembrist 2013 ei vaja Eesti avalik dokument kasutamiseks Belgias täiendavat apostille’ga kinnitamist. Samuti tunnustatakse Belgias väljastatud dokumente Eestis ilma täiendavate formaalsusteta.


Luksemburgis välja antud avalik dokument tuleb kinnitada apostille'ga.

OLULINE ON TEADA, et

  • Apostille’ga kinnitatakse avalik dokument, s.o. haldusdokument (tõend, diplom, tunnistus, õiend, teatis), notari või vandetõlgi dokument ning dokument, mille on välja andnud kohus või kohtuga seotud ametiasutus või isik (riiklik süüdistaja, kohtuametnik, kohtutäitur);

  • kinnitamistoiming on siseriiklik – st Eestis antud dokumendile kinnitatakse apostille Eestis. Välisriigis kinnitatakse apostille vaid selles välisriigis antud dokumendile.  
    Saatkond ei saa dokumente apostille’ga kinnitada – ent saatkonna kaudu on võimalik tellida dokumendi kinnitamine apostille'ga (vt dokumendi tellimine);

  • vastavalt konventsioonile ei kinnitata apostille’ga riikide välisesindustes antud dokumente ega kaubandus- ning tollidokumente.

Vaata lisaks:

Eesti dokumendi kinnitamine apostille’ga
konventsiooni koduleht (ingl.k.) 
konventsiooniga ühinenud riigid 


c. notariaalne kinnitamine

Konsul võib kinnitada notariaalselt: ärakirja, allkirja, väljavõtte või väljatrüki õigsust, samuti dokumendi tõlkija allkirja õigsust.

Allkirja, ärakirja, väljavõtte või väljatrüki õigsuse kinnitamisel on riigilõiv 30 EUR

Vaata lisaks Tõlkimine, tõlke notariaalne kinnitamine

d. haridust tõendavate dokumentide kinnitamine /kvalifikatsiooni tunnustamine

Haridust tõendav dokument kinnitatakse vastavalt nõuetele kas apostille’ga või legaliseeritakse. Täiendavalt võib olla vajalik dokumendi sisuline tunnustamine. Selleks soovitame pöörduda Euroopa riikide infokeskuste koostöövõrgustikku ENIC (European Network of Information Centres), kelle ülesanne on pakkuda teavet ja nõustamist järgmistes valdkondades:

  • välisriikide diplomite, kraadide ja muude akadeemiliste või kutsetasemete tunnustamine;
  • haridussüsteemid teistes Euroopa riikides ja oma koduriigis;
  • võimalused välismaal õppimiseks, k.a teave õppelaenude ja stipendiumide kohta, samuti õpirännet ja vastavust puudutavad praktilised küsimused.

Akadeemilise tunnustamise infokeskuste koostöövõrgustik NARIC (National Academic Recognition Information Centres) loodi 1984. Võrgustiku eesmärk on diplomite ja Euroopa Liidu liikmesriikides, Euroopa majanduspiirkonna ja Ida-Euroopa riikides toimunud õppeperioodide akadeemiline tunnustamine.

Täpsemalt uuri ENIC-NARIC kodulehelt www.wnic-naric.net

NB!  Tervishoiutöötajad ja proviisorid...

Kui vajad kvalifikatsioonitõendit töötamiseks Euroopa Liidu liikmesriigis, pöördu Tervishoiuametisse http://www.tervishoiuamet.ee/public/files/Tervishoiutootajatele01.2007.doc

* välisriigis kuni 1. maini 2004. a töötanud Eesti kodanikud, kes ei ole registreeritud Tervishoiuameti tervishoiutöötajate registrisse arsti või hambaarstina, saavad  tõendi õppekava vastavusest Euroopa Liidu nõuetele Haridus-ja Teadusministeeriumist:

Munga 8 Tartu, 50088
Tiia Raudma Tel 735 0228
E-post:  tiia.raudma@hm.ee


e. Legaliseerimine

on kahepoolne kinnitamistoiming – s.t. dokument kinnitatakse nii selle riigi poolt, kus see on välja antud, kui ka riigi poolt, kus soovitakse seda kasutada.

Legaliseerimistoiming on seotud kahe konkreetse riigiga - dokumenti saab ametlikult kasutada vaid neis kahes riigis: Eestis välja antud dokument, mida soovitakse kasutada nn Haagi apostille’i konventsiooniga mitteühinenud riigis, legaliseeritakse esmalt Eesti Välisministeeriumis (või välisesinduses) ning seejärel selle riigi, kus dokumenti kasutada soovitakse, välisministeeriumis (või välisesinduses).

Nn Haagi apostille’ konventsiooniga mitteühinenud riigis antud dokument, mida soovitakse kasutada Eestis, tuleb esmalt legaliseerida vastava riigi välisministeeriumis (või välisesinduses) ja alles siis Eesti välisministeeriumis (või välisesinduses).


f. Dokumendi vaba kasutus

Ühe riigi dokument on kehtiv teises riigis ilma täiendavalt kinnitamata, kui need riigid on selliselt kokku leppinud.

Eesti on sõlminud kokkulepped lihtsama dokumendisuhtluse osas (nn. õigusabilepingud) viie riigiga: Leedu, Läti, Poola, Ukraina ja Venemaa. Nende kokkulepete alusel saab Eestis ametlikult välja antud  dokumenti kasutada neis riikides ilma täiendava kinnitamise või tõestamiseta. Samuti saab Leedus, Lätis, Poolas, Ukrainas või Venemaal välja antud ametliku dokumendiga ajada asju Eestis ilma täiendava kinnitamise või tõestamiseta. (Lisanduda võib vaid dokumendi tõlkimise vajadus.)

Belgia on sõlminud dokumendisuhtluse lihtsustamiseks kahepoolsed lepingud umbes 30 riigiga. Täpsemalt vaata palun siit.

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Belgias ja Luksemburgis Rue Guimard 11/13, B-1040, Brüssel tel. (32) 2 779 07 55, e-mail: saatkond@estemb.be